REKLAMA

Inwestycje drogowe na Podkarpaciu. Co zostanie wykonane w 2024 roku?

PODKARPACIE. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie przedstawiła plan działania na rok 2024 r. Jakie najważniejsze działania będą podjęte w tym roku?

To przede wszystkim zakontraktowanie ostatnich dwóch odcinków drogi ekspresowej S19 na Podkarpaciu oraz kontynuowanie i rozpoczęcie robót budowlanych na kolejnych odcinkach trasy Via Carpatia. To również finalizowanie dokumentacji i ogłaszanie kolejnych przetargów dla obwodnic realizowanych w ramach Programu budowy 100 obwodnic. W 2024 roku będziemy kontynuować prace przygotowawcze dla drogi ekspresowej S74 oraz szereg zadań drogowych, mostowych i tych poprawiających brd.

Umowy na ostatnie dwa odcinki S19

Planujemy wyłonić wykonawców, którzy będą realizować ostatnie dwa odcinki drogi ekspresowej S19 na Podkarpaciu: Jawornik – Lutcza (długość 5,2 km) i Lutcza – Domaradz (długość 6,4 km). Tym samym w 2024 roku cały, prawie 85-kilometrowy odcinek S19 między Rzeszowem a Barwinkiem (granica państwa) będzie w fazie realizacji.

S19 Jawornik – Lutcza

Odcinek szlaku Via Carpatia o długości ok. 5,2 km poprowadzony będzie m.in. estakadą nad istniejącą drogą krajową nr 19. Rozpiętość tego obiektu to 780 m, a filary będą miały nawet do 36 m wysokości. Estakada przejdzie w dwunawowy tunel pod górą Kamieniec o długości niemal 3 km, który do czasu realizacji tunelu pod Odrą w ciągu drogi ekspresowej S6 w okolicy Szczecina będzie najdłuższym tego rodzaju obiektem w Polsce.

Zakres prac obejmuje budowę odcinka drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym, po dwa pasy ruchu w obu kierunkach, wraz z pasem awaryjnym. W ciągu trasy głównej wybudowane zostaną też obiekty inżynierskie, w tym wspomniana wcześniej estakada i tunel, a także most pełniący funkcję przejścia dla małych zwierząt. W ramach zadania powstanie też Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP) Jawornik w kierunku Barwinka.

S19 Lutcza – Domaradz

Trasa przebiegać będzie po zróżnicowanym wysokościowo terenie, charakteryzującym się skomplikowaną budową geologiczną (flisz karpacki). Inwestycję z perspektywy realizacyjnej należy traktować jako skomplikowaną i wymagającą, lecz w efekcie finalnym kierowcy zyskają jedną z ciekawszych tras widokowych w województwie podkarpackim.

Zakres inwestycji obejmuje budowę odcinka drogi ekspresowej o długości ok. 6,4 km o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w obu kierunkach wraz z pasem awaryjnym. W ramach zadania wybudowany zostanie m.in. węzeł drogowy Domaradz zlokalizowany w miejscu skrzyżowania S19 z drogą wojewódzką nr 886. Powstanie również tymczasowy łącznik z drogą krajową nr 19 w miejscowości Lutcza. Jest on wynikiem etapowania budowy S19 między Jawornikiem a Domaradzem i podziałem na dwa odcinki realizacyjne: Jawornik – Lutcza i Lutcza – Domaradz (z tymczasowym łącznikiem S19 z DK19). Docelowo, po wybudowaniu odcinka Jawornik – Lutcza, droga ekspresowa S19 nie będzie łączyła się z DK19 w Lutczy.

W ramach zadania wybudowane zostaną również obiekty inżynierskie. Największym wyzwaniem będzie budowa dwunawowego tunelu pod górą Hyb o długości około 990 m. W ciągu trasy głównej powstaną także: estakada, trzy mosty, pięć wiaduktów drogowych, przejście górne dla średnich zwierząt, a także szereg obiektów w ciągu dodatkowych jezdni. Powstanie również Obwód Drogowy w Domaradzu. Jego częścią będzie Centrum Zarządzania Tunelami obsługujące tunele wybudowane w ciągu drogi ekspresowej S19 w województwie podkarpackim. Na potrzeby akcji ratunkowych wykonane zostaną także dwa całodobowe lądowiska dla śmigłowców LPR. Ponadto droga zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska.

Rozpoczęcie drążenia tunelu

W tym roku planowane jest rozpoczęcie pracy Karpatki – maszyny TBM, która wydrąży tunel o długości 2,2 km pod wzgórzem Grochowiczna na odcinku drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe – Babica. Tunel będzie wykonany metodą mechanicznego drążenia przy pomocy maszyny TBM o długości 112 m, masie 4000 ton z tarczą wiercącą o średnicy 15,2 m! Jest to o 1,7 m więcej niż średnica Wyspiarki, która wydrążyła tunel w Świnoujściu.

Przypomnijmy, że w lipcu 2023 r. podczas próbnych pompowań mających na celu obniżenie zwierciadła wody na potrzeby drążenia tunelu maszyną TBM, stwierdzono ulatnianie się gazu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa personelowi pracującemu na budowie, wykonawca wstrzymał prace związane z próbnym pompowaniem oraz wierceniem pozostałych studni. Przy użyciu odpowiedniego sprzętu i po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych, potwierdzono w pobranych próbkach gazu obecność metanu, a także w wodzie. Przekazaliśmy próbki do dalszych badań laboratoryjnych, których celem będzie potwierdzenie genezy gazu jak i określenie właściwości chemicznych wody.

Określony został również plan działania w celu identyfikacji zagrożeń dla planowanych prac wiertniczych oraz drążeniowych tunelu mający na celu rozpoznanie skali i określenie działań niezbędnych do przystosowania maszyny TBM do wiercenia w środowisku metanowym. Aktualnie, producent maszyny, firma Herrenknecht, opracowuje projekt dozbrojenia maszyny TBM, który umożliwi bezpieczne drążenie w warunkach metanowych.

ZRID-y i początek prac na kolejnych odcinkach S19

Plan na ten rok to także uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację (ZRID) dla dwóch odcinków szlaku Via Carpatia na Podkarpacie, tj. Dukla – Barwinek i rozbudowa S19 na odcinku Sokołów Małopolski Północ – Jasionka. Dzięki tym decyzjom, wydanym przez Wojewodę Podkarpackiego, wykonawcy będą mogli rozpocząć roboty budowlane. Dla kolejnego odcinka S19, Domaradz – Krosno, złożony zostanie do Wojewody Podkarpackiego wniosek o wydanie decyzji ZRID.

S19 Dukla – Barwinek

Prowadzący do granicy ze Słowacją odcinek jest jednym z trudniejszych pod względem budowy geologicznej i uwarunkowań środowiskowych. Teren charakteryzuje się różnorodnym i skomplikowanym ukształtowaniem, przechodząc na przemian przez wzniesienia i doliny, które w przeważającej części są głębokimi jarami z płynącym w ich dnie ciekiem wodnym. Specyficzne ukształtowanie terenu skutkuje występowaniem w sumie 19 obszarów osuwiskowych i predysponowanych osuwiskowo. Stąd też konieczność budowy w ciągu trasy głównej 15 estakad.

Najdłuższa będzie miała ok. 1,1 km i rozpięta będzie nad doliną na filarach o wysokości ok. 35 m od poziomu terenu. Zbudujemy również dziesięć mostów, sześć wiaduktów drogowych, sześć przejść dla zwierząt (cztery dla zwierząt małych, jedno dla zwierząt średnich, jedno dla zwierząt dużych), a także szereg obiektów w ciągu dodatkowych jezdni. Powstaną również cztery miejsca do kontroli i ważenia pojazdów. W miejscu połączenia S19 z istniejącą DK19 wybudowany zostanie węzeł drogowy Barwinek.

S19 dobudowa drugiej jezdni Sokołów Małopolski Północ – Jasionka

Aktualnie S19 na tym odcinku posiada trzypasową jezdnię w układzie 2+1, bez pasa rozdziału kierunków jazdy. Po rozbudowie droga będzie posiadała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, pas awaryjny o szerokości 2,5 m oraz pobocza. Inwestycja będzie realizowana w bezpośrednim sąsiedztwie już istniejącej, pierwszej jezdni drogi ekspresowej.

W ramach inwestycji powstaną nowe obiekty inżynierskie, w tym estakada o długości 157,5 m w miejscowości Nienadówka, dwa wiadukty (w tym jeden z funkcją przejścia dla zwierząt średnich), przejazd gospodarczy i dwa przepusty. Węzły Sokołów Małopolski Północ i Jasionka, które posiadają pełny, docelowy przekrój dwujezdniowy, nie będą wymagały rozbudowy. Łączna długość planowanych do rozbudowy odcinków drogi wynosi ok. 13,8 km.

W zakresie ochrony środowiska zostaną wykonane cztery przejścia dla zwierząt średnich (jedno zespolone z wiaduktem), cztery przejścia dla zwierząt małych, osiem przejść dla płazów, ponad 3 km ekranów akustycznych oraz zbiorniki retencyjne (13 otwartych i cztery zamknięte).

Ponadto w ramach inwestycji istniejący MOP Stobierna (kierunek Lublin) zostanie rozbudowany, co oznacza, że w przyszłości będzie mogła powstać tu stacja paliw i obiekty gastronomiczno-handlowe. Natomiast istniejąca stacja benzynowa zlokalizowana przy dawnej DK19 w Stobiernej zostanie podłączona do drogi ekspresowej S19. Tym samym kierowcy jadący od Lublina w kierunku Rzeszowa będą mogli zatankować swoje pojazdy.

Zgodnie z podpisaną umową, wszystkie prace powinny zostać ukończone do IV kwartału 2026 r.

Podstawowym celem inwestycji jest zapewnienie na całej trasie Via Carpatia na terenie Polski przekroju o minimalnych parametrach 2×2 (dwie jezdnie o dwóch pasach ruchu). Istotna jest także likwidacja tzw. wąskiego gardła, powodującego utrudnienia w ruchu tranzytowym oraz na dojeździe do Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Portu Lotniczego w Jasionce.

S19 Domaradz – Krosno

Zakres inwestycji obejmuje budowę odcinka drogi ekspresowej o długości ok. 12,5 km, o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w obu kierunkach oraz pas awaryjny. W ciągu trasy głównej powstanie siedem estakad, osiem mostów, osiem wiaduktów drogowych, trzy przejścia dla zwierząt (dwa dla zwierząt średnich i jedno dla zwierząt dużych), trzy przepusty, a także szereg obiektów w ciągu dodatkowych jezdni. Rozpiętość trzech estakad w ciągu drogi ekspresowej będzie przekraczać 400 m, natomiast najdłuższa będzie mierzyć ok. 700 m i przebiegać będzie nad doliną na filarach o wysokości dochodzącej do 30 m.

Ponadto, w ramach inwestycji w miejscowości Zagórze, wybudowane zostaną dwa Miejsca Obsługi Podróżnych. Na początek z miejscami parkingowymi, toaletami oraz przestrzeniami do odpoczynku. W przyszłości będzie można rozbudować je o stacje paliw i obiekty gastronomiczne.

S74 na Podkarpaciu

Bieżący rok to nie tylko prace przy drodze ekspresowej S19, ale także przy innej ważnej trasie ekspresowej jaką jest niewątpliwie S74 na odcinku Opatów – Nisko (dł. ok. 73 km).

21 października 2022 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla tej inwestycji. Planujemy, że w tym roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Rzeszowie (w uzgodnieniu z RDOŚ w Kielcach) wyda decyzję środowiskową. Rozstrzygnie to jednoznacznie o przebiegu przyszłej drogi ekspresowej S74. Pozwoli również na rozpoczęcie kolejnego etapu przygotowania tej inwestycji do realizacji, czyli opracowania m.in. elementów Koncepcji programowej.

Projektowany przez nas odcinek S74 przebiegał będzie przez teren dwóch województw: świętokrzyskiego i podkarpackiego. W woj. świętokrzyskim będą to 4 gminy (Miasto i Gmina Opatów, Gmina Lipnik, Gmina Obrazów, Gmina Samborzec), a w podkarpackim 7 gmin (Miasto Tarnobrzeg, Gmina Gorzyce, Miasto Stalowa Wola, Gmina Zaleszany, Gmina Radomyśl nad Sanem, Gmina Pysznica, Gmina i Miasto Nisko). Przyszła trasa będzie posiadała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę, a dostępność do niej odbywać się będzie poprzez węzły.

Program 100 obwodnic w województwie podkarpackim

Rok 2024 to także przygotowanie kolejnych inwestycji, które planujemy zrealizować w najbliższych latach. Są to nowe inwestycje drogowe, które powstaną w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. W tym roku planujemy rozstrzygnąć przetarg na realizację w systemie Projektuj i buduj II etapu obwodnicy Sanoka oraz ogłosić przetargi na realizację kolejnych trzech obwodnic, które powstaną w ciągu DK73: Pilzna, Jasła oraz Brzostku i Kołaczyc.

Dla tych inwestycji, w 2022 r. wydana została decyzja środowiskowa (DŚU). Prace projektowe nad opracowaniem Koncepcji programowej (KP) dla obwodnicy Pilzna i Jasła zakończyły się. Odbyły się już posiedzenia Zespołu oceny przedsięwzięć inwestycyjnych (ZOPI) i Komisji oceny przedsięwzięć inwestycyjnych (KOPI), na których rozpatrzono opracowane dokumentacje. Po ich zatwierdzeniu przez KOPI, posłużą one do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia do ogłoszenia przetargów na realizację inwestycji w systemie Projektuj i buduj, co planowane jest w tym roku. KP dla obwodnicy Pilzna opracowuje KLOTOIDA, a wartość umowy to 1 527 341,43 zł. Z kolei dokumentację dla obwodnicy Jasła przygotowuje Promost Consulting. Wartość umowy to 6 649 084,80 zł.

Obwodnica Brzostku i Kołaczyc, dla której prace projektowe realizuje MPRB z Krakowa (wartość: 6 986 400 zł), jest na finalnym etapie opracowania KP. Odbyło się posiedzenie ZOPI, na którym rozpatrzono dokumentację, zaś w styczniu tego roku posiedzenie KOPI, które ostatecznie zatwierdzi zakres prac. Opracowana dokumentacja posłuży do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia do ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji w systemie Projektuj i buduj.

Na etapie przygotowania jest też rozbudowa ponad 9-kilometrowego odcinka DK73 Pilzno – Brzostek. Jest on zlokalizowany pomiędzy końcem obwodnicy Pilzna, a początkiem obwodnicy Brzostku i Kołaczyc, która łączy się z obwodnicą Jasła. W efekcie kierowcy zyskają finalnie ok. 35 kilometrów wygodnej i bezpiecznej trasy, w dwóch trzecich poprowadzonej nowym śladem. Pozwoli to nie tylko wyprowadzić ruch, jaki koncentruje się w tych miastach, ale przede wszystkim poprawić przepustowość całego ciągu DK73. To ważny szlak komunikacyjny na terenie Podkarpacia. Zbiera ruch z południowej części województwa i łączy autostradę A4, poprzez Pilzno, Jasło, dalej DK28 i DK19 z przejściem granicznym ze Słowacją w Barwinku, a poprzez DK28 i DK84, z przejściem granicznym z Ukrainą w Krościenku.

Zadania drogowe, mostowe i brd

Bieżący rok to na Podkarpaciu także realizacja mniejszych, ale nie mniej ważnych zadań, takich jak budowa chodników, przebudowa skrzyżowań, remonty mostów czy istniejących odcinków dróg. Zdecydowanie poprawiają one komfort jazdy, warunki życia mieszkańców oraz pełnią ważne funkcje zarówno dla lokalnych społeczności, jak i dla ruchu tranzytowego.

Roboty budowlane będą kontynuowane i zakończone w tym roku na następujących zdaniach:

 • rozbudowa DK77 w Nowej Sarzynie wraz z przebudową czterowlotowego skrzyżowania na rondo z dostosowaniem nawierzchni do nacisku 11,5 t/oś i infrastrukturą towarzyszącą (wartość: 5,88 mln zł);
 • przebudowa DK84 na odc. Sanok – Zagórz o dł. 3,25 km, polegająca na wzmocnieniu nawierzchni do nośności 11,5 t/os, przebudowie drogowych obiektów inżynierskich, poszerzeniu jezdni, przebudowie skrzyżowań i zatok autobusowych oraz budowie chodników, ścieżek rowerowych i ciągu pieszo-rowerowego (wartość: 41,5 mln zł);
 • budowa ekranów akustycznych w ciągu DK84 na odcinku Sanok – Zagórz (wartość: 19,8 mln zł);
 • budowa chodnika na DK94 w Ropczycach po stronie lewej i prawej o łącznej długości 2,3 km i szerokości 2 m, kanału technologicznego o dł. ok. 2 km oraz dwóch przejść dla pieszych z dedykowanym oświetleniem i strefami przejściowymi (wartość: 0,42 mln zł);
 • przebudowa systemu odwodnienia w ciągu DK94 w Lubzinie wraz z przebudową przepustu i zabudową rowu przydrożnego (wartość: 2,38 mln zł);
 • likwidacja osuwiska na DK73 w Bukowej poprzez ustabilizowanie czynnego osuwiska, wzmocnienie nośności nawierzchni drogi do 11,5 t/oś i poprawę geometryczną drogi (wartość: 7,17 mln zł);
 • budowa chodnika w ciągu DK9 na odc. Zarębki – Kolbuszowa po lewej stronie drogi, o łącznej długości 2,78 km wraz z kanałem technologicznym oraz przepustem drogowym i rowem krytym (wartość: 4,48 mln zł);
 • remont mostu przez Jasiołkę w Zboiskach w ciągu DK9 (wartość: 2,75 mln zł);
 • budowa mostu przez potok Flora w Klimkówce w ciągu DK28 (wartość: 7,39 mln zł);
 • rozbudowa DK28 z budową mostu przez potok Berezka w Rozpuciu (wartość: 5,64 mln zł);
 • budowa mostu przez potok bez nazwy w ciągu DK28 w Birczy (wartość: 5,64 mln zł);
 • budowa mostu przez potok Dobrzanka w ciągu DK28 w Birczy (wartość: 5,87 mln zł);

Rozpoczniemy roboty budowlane i zakończymy je w tym roku na następujących zadaniach:

 • budowa chodnika z odwodnieniem w ciągu DK19 w Lipowicy o dł. 0,4 km (wartość: 0,38 mln zł);
 • budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu DK28 w Pisarowcach o dł. 0,48 km (wartość: 0,49 mln zł);
 • budowa chodnika w ciągu DK77 w Chałupkach (wartość: 0,21 mln zł);
 • budowa ścieżki pieszo–rowerowej na DK94 w Mirocinie o dł. 0,33 km, zjazdów, rowu krytego i odwodnienia (wartość: 0,89 mln zł);
 • budowa chodnika w ciągu DK19 w Domaradzu o dł. 0,9 km (wartość: 2,31 mln zł);
 • budowa chodnika w ciągu DK19 w Równe (wartość: 0,27 mln zł);
 • budowa chodnika w ciągu DK19 Równe – Cergowa o dł. 0,8 km (wartość: 0,94 mln zł);
 • budowa chodnika w ciągu DK9 w Nowej Dębie o dł. ok. 1 km i oświetlenie przejścia dla pieszych (wartość: 4,84 mln zł);
 • budowa chodnika w ciągu DK28 Nowosielce – Pisarowce o dł. 1,24 km wraz z odwodnieniem, przejścia dla pieszych z doświetleniem oraz dwóch zatok autobusowych (wartość: 3,22 mln zł);
 • budowa chodnika w ciągu DK77 w Gorzycach o dł. 0,66 km wraz z odwodnieniem i zatoki autobusowej (wartość: 2,07 mln zł);
 • rozbudowa skrzyżowania na rondo na DK77 w m. Zaleszany (inwestor gmina, GDDKiA ma nadzór nad inwestycją);
 • budowa chodnika na DK19 w Lutczy o łącznej długości 4,3 km po lewej stronie drogi o szerokości 1,5 – 2 m oraz
 • przebudowa oświetlenia drogowego kolidującego z chodnikiem (wartość: 11,06 mln zł);
 • przebudowa skrzyżowania na DK77 w Trześni oraz budowa chodnika na odc. Trześń – Gorzyce o długości ok. 3,4 km i szerokości 2 m po obu stronach DK77, kanału technologicznego, odwodnienia, dwóch zatok autobusowych wraz z przejściami dla pieszych z oświetleniem dedykowanym (wartość: 9,55 mln zł);
 • przebudowa skrzyżowania na rondo na DK94 w Krzemienicy wraz z budową chodników, drogi dla rowerów, trzech przejść dla pieszych oraz odwodnienia (wartość: 9,09 mln zł);

Na etapie projektowania są:

 • budowa chodnika wraz z odwodnieniem na odc. DK19 Połomia – Niebylec o dł. 4,8 km oraz doświetlenie dwóch przejść dla pieszych (wartość: 4,34 mln zł);
 • przebudowa odcinka DK19 w Jaworniku Niebyleckim wraz z budową chodnika o dł. 1,5 km, dodatkowej jezdni o dł. 0,76 km i przejścia dla pieszych z oświetleniem (wartość: 11,5 mln zł);
 • budowa chodnika w ciągu DK94 w Krasnem o dł. 0,17 km (wartość: 0,54 mln zł);
 • budowa chodnika z odwodnieniem w ciągu DK94 w miejscowości Gwizdaj o dł. 1 km (wartość: 2,34 mln zł);
 • budowa chodnika w ciągu DK77 w Tryńczy o dł. 0,5 km i przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem (wartość: 1,93 mln zł).

Ponadto, w roku bieżącym planujemy doświetlić 570 przejść dla pieszych, tj.: na DK84 – 57 szt., DK28 – 133 szt., DK77 – 63 szt., DK9 – 74 szt., DK94 – 117 szt., DK19 – 91 szt., DK73 – 35 szt.

Ogłosimy także przetargi na remonty czterech mostów: przez San w Lesku w ciągu DK84, przez Jasiołkę w Jaśle w ciągu DK28, przez Słupnicę w Birczy w ciągu DK28 i przez Przyrwę w Zarębkach w ciągu DK9.

źródło: GDDKiA Rzeszów

07-02-2024

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)